• استفاده از داده‌ها باید به ترسیم «وضع مطلوب» و حرکت به سوی آن کمک کند. «داده‌های صحیح» و «تحلیل‌های دقیق» می‌تواند مدیریت شهری را ارتقاء دهد.

    https://drjalily.com/posts/۱۷۱۹