• محمد نوری‌ فر   noorifar1@

    1400/05/05 ساعت 18:00

    انتشار برنامه کلی مسابقات ورزشکاران ایرانی‌ در المپیک در یک صفحه یا فایل با گرافیک و سلیقه مناسب، مثل بسیاری از جشنواره‌ها، چقدر کار سختی بود که کمیته ملی المپیک ایران و رسانه‌های فارسی‌زبان داخلی و خارجی، هیچکدام آن را انجام ندادند؟
    بیشتر از دو ساعت زمان می‌خواست؟
    @Olympic_ir