• کدام ورزشکاران از استعدادیابی در مدارس به تیم ملی راه یافتند؟!

    https://aparat.com/v/YNJlZ

    استعدادهای ورزشی باید از کودکی و دبستان شناسایی شوند.
    معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش و اداره کل استعدادیابی وزارت ورزش این ماموریت مشترک را با کمک فدراسیون ورزش دانش آموزی عهده دار شوند.