• آقای لاریجانی در این رشتو، معتقدند مساله اصلی کشور توسعه نامتوازن است. دلیل آن هم عدم اجرای آمایش سرزمین توسط همه دولت‌ها.
    سئوال اینه که چرا هیچ دولتی آمایش سرزمین را اجرا نکرد؟
    جواب: آمایش سرزمین با اقتصاد وابسته به نفت هرگز اجرا نخواهد شد.