• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/05/04 ساعت 15:10

    مردم و نیروهای مسلح توقع دارند که وزارت دفاع در هر عرصه‌ای که وارد می‌شود یک ورود فناورانه باشد یکی از کارهایی که بنا شد در یکی دو سال گذشته وزارت دفاع برای نیروهای مسلح انجام دهد کمک به مسکن دار شدن همکاران و همرزمان عزیز ما بود که در قالب یک قرارداد با وزیر مسکن انجام شد.