• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1400/05/03 ساعت 22:33

    ظریف تا لحظه آخر مثل روزهای اول وزارت می‌کند؛ او یک حرفه‌ای تمام عیار است.