• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/05/03 ساعت 15:13

    دلم می‌سوزد، برای همه‌ی بی‌وطن‌ها، برای همه نمک نشناس‌ها و لعنت به بانیانش