• داود نعمتی انارکی   d_Nematianaraki@

    1400/05/03 ساعت 13:35

    اسب چموش تورم امان مردم را بریده است، قیمت هالحظه‌ای شده، اگر امروز توان داشتی و نخریدی، فردا توان خرید نخواهی داشت.
    دولت #تدبیر_امید و صندلی نشین هم که در سراشیبی واگذاری کارهاست و تا کنون نیز نتوانسته کاری انجام دهد.
    امید که دولت جدید بتواند این اسب چموش را تا حدی کنترل کند.