• "کاش میشد نبضت را می‌گرفتم و منتشر می‌کردم
    تا دنیا به حال طبیعی‌اش برگردد"