• بله آمار خیلی وقت‌ها می‌تونه نشان‌دهنده همه واقعیت نباشه، مثلا آیا درسته زیان سایپا و ایران خودرو را در زمره زیان عملیاتی ارزیابی کنیم؟
    تا بساط قیمت‌گذاری دستوری برپاست باید در ادبیات حسابداری ردیف تازه‌ای برای نمایش اثر این‌گونه تصمیمات بیرونی در صورت‌های مالی شرکت‌ها دیده بشه