• افتضاح مدیریت منابع #آب در ایران، ریشه در مصیبتی دارد که سال۱۳۸۳ به کشور وارد شد:
    حکمرانی آب از «مدیریت یکپارچه حوضه آبریز» تبدیل شد به «مدیریت استانی منابع آب».
    یک رقابت اساسی و البته احمقانه و خانمان‌سوز بین استان‌ها و شهرها آغاز شد؛ برداشت حداکثری بالادست‌ها بی‌توجه به نیاز …