• هادی طحان نظیف   tahan_nazif@

    1400/05/01 ساعت 20:12

    این هفته سه نشست علمی در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد که موضوع آن نقد آثار علمی پژوهشکده و نظرات و رویه‌های حقوقی شورا بود.
    پژوهشکده شورای نگهبان در نقد علمی این نهاد پیشتاز است و میزبان جامعه علمی و حقوقی برای بررسی عالمانه ونقادانه نظرات و رویه‌های شورای نگهبان خواهد بود.