• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/04/31 ساعت 21:19

    باید دستور داده شود که با نیروهای انتظامی و امنیتی که معترضین را بدون آن که عمل مجرمانه داشته باشند، دستگیر کرده‌اند برخورد قانونی شده و به مرجع قضایی معرفی شوند تا دیگر کسی را بدون دلیل موجه قانونی بازداشت نکرده و بر دامنه التهابات و اعتراضات نیفزایند.
    #تجمع_یا_اعتراض_جرم_نیست