• وقتی توسعه‌ات بیشتر به دلارهای نفتی متکی باشد تا پیشرفت‌های علمی و فناورانه درون زا، از مترو زیبایی و تمیز بودن را داری اما حرکت بدون تاخیر و منظم قطارها خیر.
    در نتیجه نباید تعجب کنی که مردم در وضعیت کرونا وسط موج جدید عصبانی شوند و بر علیه‌ات شعار دهند.