• در شرایط فقدان فرهنگ پارلمانتری، #مجلس نمایندگان به جای خلق ارزش در خدمت‌رسانی عمومی همواره هزینه و خسارت بوده است!
    یکی از وزرای اسبق میگفت بخش زیادی از وقتش صرف مدیریت خواسته‌های غالبا نامشروع نمایندگان میشده.
    در چنین وضعیتی نتیجه تحول به سوی #نظام_پارلمانی میشود ویرانی کامل …