• #جهش_ایران با جهش روستاهای حاصلخیز و سرشار از نعمت‌ استان خوزستان ممکن می‌شود.

    اگر روزی جوانان این مرز و بوم در خوزستان نقشه آزادی این استان را طراحی کردند، امروز دوباره یک عزم جدی برای طراحی و بررسی نقشه طرح آبادی تمام نقاط استان نیازمند است.