• آنتونیو گرامشی و ادوارد سعید معتقدندکه تحصیلکرده‌ها روشنفکرنداما همه آنها در جامعه نقش روشنفکر را بازی نمی‌کنند.روشنفکر تمام وجودش استوار در «فهمی انتقادی»است که نمی‌تواند فرمولها و کلیشه‌های پیش ساخته را بی چون و چرا قبول کندو آن چیزی را تایید و اجرا کند که قدرت به زبان می‌آورد.