• خانه در فرهنگ و جامعه ایران یعنی همه زندگی. امنیت روانی، منزلت اجتماعی، قدرت اقتصادی و …تحت تاثیر همین یک قلم است که حالا دسترسی به آن ۳۴ سال شده است.