• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/04/29 ساعت 22:22

    دوستان از روزه فردا غافل نشوید، اینقدر مهمه که جز چند روز معدودیه که توی رساله توضیح المسائل درباره‌اش بحث شده