• بحران‌های #زیست‌محیطی حاصل در‌هم‌تندیگی عوامل مختلفی هستند که در طول زمان بوجود می‌آیند و هیچ راه‌حل یک شبه‌ای برای حل آن‌ها وجود ندارد. باور به زیست در یک اکوسیستم مشترک طبیعی، فارغ از مرزبندهای قراردادی، تنها راه حل مواجه با این بحران جهانی‌ست.
    #دیپلماسی_آب