• نه آقایان، دلیل بحران‌های متعدد همان رفتار شماست!
    با سرکوب و حفظ بی‌عدالتی،برانداز و تجزیه‌طلب خلق کرده‌اید.
    با گشت ارشاد و پیامک حجاب در جامعه نفرت و عقده کاشته‌اید و مردم را از رعایت عفت عمومی خجل کرده‌اید.
    با گزینش، ریاکار و فرصت‌طلب را به جای متخصص در مسئولیت‌ها نشانده‌اید …