• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1400/04/27 ساعت 09:19

    از همه دوستانی که به بنده محبت داشتند و رزومه فرستادند و یا با حمایتشون باعث دیده شدن این پست شدند، صمیمانه سپاسگزارم.
    لطفا فعلا رزومه ارسال نفرمایید.
    با همه دوستانی که رزومه ارسال کردند قرار تنظیم شده و یا خواهد شد.