• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/04/27 ساعت 23:41

    تو هر زمینه‌ای بی عرضه‌اید، از تامین برق تا فروش نفت، از آبرسانی به خوزستان تا لباس کاروان المپیک و هزاران از …. تا …. ی دیگر