• مصطفی بزرگ نسب   BozorgNasab@

    1400/04/26 ساعت 21:04

    تو این وضعیت اسفبار #خوزستان، استاندارش میگه که کارهای بزرگی انجام شده!

    - اگه با میکروسکوپ نگاهشون کنی …

    وقاحت اگه آدم بود اینشکلی میشد!!!
    #خوزستان_آب_ندارد