• سال گذشته اعتصابات بی‌سابقه کارگری و کشاورزی ۲۵۰میلیون نفر، کشور هند را تعطیل کرد!
    رسانه‌ها آن را «مطالبه رژیم چنج» جلوه ندادند و فشار بین‌المللی هم در کار نبود. مردم به دنبال عدالت و احیای حقوق خودشان بودند.
    آنها بی‌بی‌سی فارسی و اینترنشنال و رادیو فردا ندارند.