• حاضرم تی بکشم تو معدن و آجرپزی عرق بریزم، اما هرگز زیر بار دو شغل زیر نمیرم:
    -سخنگوی سازمان دولتی
    -مامور ترافیک(جریمه)
    اولی مجبور و مامور به دروغ و توجیه اعمال و رفتاری که بهش اعتقادی نداره؛
    دومی وظیفه‌ش رو به نحو احسن هم انجام بده، توهین و نفرین مردم همراهشه …