• شناخت #وجود یک موجود مانند #انسان، آسان نیست. معرفت نسبت به «وجود» به مثابه مظروف و «موجود» به عنوان یک ظرف،ساده‌ی ناممکن (سهل ممتنع) است.سالها اگر با یک انسان همنشین باشی و حتا او را باور کرده باشی،در دگرگونی احوال، متوجه می‌شوی که نسبت به وجود یا ذات او،#شناخت کسب نکرده‌ای.