• اما در ایران، مطالبه به حق #خوزستان_آب_ندارد و #اعتصابات_کارگری را تهدید حیاتی برای نظام حاکم جلوه میدهند.
    نظامی که ترس بقا دارد انکار و سرکوب میکند، مردم بیشتر منزجر میشوند، صورت مسئله پاک میشود، چیزی اصلاح نمیشود، تحریم و فشار خارجی بیشتر میشود و ویرانی‌طلب به هدفش میرسد …