• آینده‌نگری و «سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد» اساسا جایگاهی در حکمرانی ما ندارد.
    ظرفیت یادگیری سازمانی و یادگیری از شکست را در نهادهای حکمرانی ایجاد نکرده‌ایم؛ اگر هم نقدی باشد، «افشاگری خیانت و فساد» برای بدبخت کردن رقیب سیاسی است. عموما هدف اصلاح دنبال نمیشود …