• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1400/04/24 ساعت 14:00

    بدلیل حکمرانی بد بعد از هزاران سال رودخانه زاینده رود را خشک میکنند (از۱۵ سال گذشته) و مانند تصمیمات اساسی دیگر حل نمیکنند. مردم چنین خوشحالی میکنند.
    موضوع فقر شدید کشاورزان حاشیه زاینده رود به طول حدود ۳۰۰ کیلومتر تا گاو خونی است.