• مصطفی بزرگ نسب   BozorgNasab@

    1400/04/24 ساعت 12:41

    رئیس سازمان #بورس گفته که بازار #سرمایه رو وارد کتاب‌های درسی میکنیم ….

    وارد درس تاریخ میکنن؛ یچیزی در کنار ناکارآمدی حاکمان، فساد …