• زهرا ماهری   GadflyM@

    1400/04/23 ساعت 12:15

    فرض کنید تو موقعیتی قرار گرفتید که از توانایی‌های کاریتون نمی‌تونید استفاده کنید. برای موقعیت جدید چه مهارتی یاد می‌گیرید که بتونید ازش درآمد داشته باشید؟