• مختصر و مفید! همه آنچه لازم است درباره جدیدترین تئاتر مضحک ضدایرانی بدانیم