• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

    1400/04/21 ساعت 19:33

    در روز جهانی جمعیت، بیایید از زنانی که تحت تأثیر آثار اقتصادی همه‌گیری کووید قرار گرفته‌اند، یاد کنیم.
    On World Population Day ۲۰۲۱, let us remember women who have been affected by the economic impacts of the pandemic@eu_echo#EUaid@UN_Iran @UNFPAasia
    #UNFPA
    #WorldPopulationDay