• مصطفی بزرگ نسب   BozorgNasab@

    1400/04/21 ساعت 19:59

    وزارت #نیرو: سیاست‌های توسعه زیرساخت #آب و #برق بر مبنای تقاضای کنترل نشده و سیری‌ناپذیر مصرف تعیین نمی‌شود.

    حالا شما یکم برق بده ما ضعف نکنیم، سیری پیشکش!