• مصوبه سازمان سنجش در ممنوعیت پذیرش رشته‌های غیر مرتبط، یک نمونه کامل از حذف صورت مساله به جای حل مساله است.
    به جای این که از تجربیات گذشته استفاده شود و نظام ارزشیابی و سنجش علمی اصلاح شود، به شکل دستوری کل مساله را منتفی می‌کند.
    #روزمره_گی_حکمرانی