• حقیقتا حساسیت مسخره‌ای نسبت به عناوین داریم.خودمون رو گول میزنیم! مثلا به
    Gulf Cooperation Council(GCC)
    میگیم «شورای همکاری‌ خلیج‌فارس».
    نخیر عزیزان! عنوان درستش را استفاده کنید. بعد هم به غیرتتان بر بخوره و عصبانی بشیم از چنین سازمانی که فلسفه وجودیش دشمنی و مقابله با ایران است!