• بهارک روشن بخش   BRoshanbakhsh@

    1400/04/20 ساعت 01:24

    سخنرانی ونه گات در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه MIT عمرتان را با حسادت تلف نکنید. گاهی شما جلو هستید و گاهی عقب،مسابقه طولانی است و سر انجام، خودتان هستید که با خودتان مسابقه میدهید.