• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/04/20 ساعت 19:45

    بازدید از دادگستری شهر قدس سرزده نبود و با هماهنگی انجام شد. در حین بازدید تذکر داده شد که از عنوان «سرزده» استفاده نشود.