• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/04/19 ساعت 22:31

    قرار بازداشت موقت باید تا حد امکان کاهش پیدا کند و آنهایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانونی باشد.