• مصطفی بزرگ نسب   BozorgNasab@

    1400/04/19 ساعت 22:34

    #کنکور امسال ۱۶ سوال خارج از کتاب
    ۲۱ سوال خارج از اهداف و
    ۳‌ سوال اشتباه داشته …
    خب تو کنکوری یه تستش هم میتونه سرنوشت ساز باشه؛ طراح سوال محترم شما ببین با روان اون طرف چه کردی سر جلسه.