• داود نعمتی انارکی   d_Nematianaraki@

    1400/04/19 ساعت 12:19

    آرزو دارم #دولت_جدید که رئیس جمهور منتخب تشکیل می‌دهد، معنی واقعی #تدبیر_و_امید را به جامعه برگرداند. آنچه که در این سال‌ها ازتدبیر و امید دیدیم و شنیدیم متفاوت با معنی واقعی این دو واژه بوده است. این دو واژه باید مردم را به زندگی امیدوارتر می‌کرد.