• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

    1400/04/19 ساعت 16:56

    درماه پایانی دولت! و آخرین سال برنامه ششم، اولویتهای صنعتی به پیشنهاد #وزارت_صمت در هیأت وزیران تصویب شد!
    این کار باید ابتدای دولت انجام میشد و امروز دستاوردهای اجرایش را میدیدیم. تازه به فکر تصویب افتاده‌اید؟!
    اتفاقی که در سالهای ۹۲ و ۸۴ نیز افتاد و خبری از اجرا نشد!
    #مردم_مظلوم