• کسانی که علنی یا مخفی، از قصد و یا با عملکرد ناشیانه #براندازی را در #ایران دنبال میکنند، چشم‌اندازی غیر از سرنوشت #ویرانی افغانستان در ۲۰سال اخیر متصورند؟
    با این تفاوت که در ایران پرچمدار آرمان «مبارزه با اشغالگر و دست‌نشانده»، ده‌ها برابر گروه طالبان عده، عده و هوادار دارد!
    /