• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1400/04/18 ساعت 13:06

    هر هفته و دقیقا روز قبل از بازی، بازیکن مثلا متعصب تیم که در این مقطع حساس در حال کباب خوردن و نوشیدن در کشورش است،مصاحبه میکند.
    پول مفت قرارداد ۴ ساله بدجور مزه کرده است.
    برای حفظ آرامش تیم دیگر صحبتی نمیکنم و همه موضوعات گفته شده است.