• در این ۲۰سال، #افغانستان ویران شده و مردم مظلومش یک روز خوش ندیده‌اند؛ حالا باید برگردند به حکومت طالبان با تفکر و تجربه حکمرانی ۲۰سال پیش!
    به قیمت فربه کردن #پیمانکاران_جنگ، آمریکا بزرگترین جنایت را به مردم افغانستان تحمیل کرد و در روند تحول و تکامل جامعه تاخیر ۲۰ساله انداخت
    ۳/