• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

  1400/04/17 ساعت 23:30

  پاسخهای وزیر #صمت در گفتگوی ویژه خبری دیشب، نماد ناکارآمدی دولت آقای روحانی:
  مجری: علت حراج معادن در روزهای آخر دولت؟
  وزیر: برای دولت بعدی ریل گذاری کردیم!
  مجری: وضعیت خودرو؟
  وزیر: ما را وارد چالش جدید نکنید!
  مجری: وضعیت مرغ؟
  وزیر: وزارت جهاد مسئول است!

  #تشکر از جناب #روحانی!