• ظاهرا ابعاد بی‌کفایتی، رهاشدگی و سودجویی شخصی/باندی در حکمرانی بیش از تصور است!
    حیف که عرق ملی اجازه نمیده، وگرنه گندکاری‌های آقایون مفیدترین مطالعه موردی و محتوای آموزشیه برای دروس حکمرانی و مدیریت عمومی که در دانشگاه لندن تدریس می‌کنم