• مصطفی بزرگ نسب   BozorgNasab@

    1400/04/16 ساعت 18:35

    #زنگنه: پرونده #کرسنت هنوز زنده است
    از آنجا که پرونده کرسنت زنده است، تاکنون ترجیح کشور این بوده است که به بحث درباره آن ورود نکنیم؛ وگرنه حرف‌های بسیاری هست که اگر گفته شود، شرایط برعکس می‌شود.