• پیش نویس طرح صیانت در مجلس تهیه شده بود و زمانی که در مرکز پژوهش‌ها بودم، جمع بندی نظر کارشناسی با من بود. طرح‌ چند مورد مناقشه برانگیز داشت:
    مجوز، نظر ما ثبت بود،ترکیب ستاد، نظر ما اکثریت انتخابی‌ها بود.گیت وی با شعام.وی پی ان هم مخالف.
    هیچ یک از نظرات ما در طرح فعلی نیست.